Menu

De directeur van Atrium.Brussels over Make.Brussels

In een uitgebreid interview praat Arnaud Texier, directeur van Atrium.Brussels, over zijn enthousiasme voor Make.Brussels, een actie die zowel de burger als de creatieve gemeenschap van Brussel aan het werk zet. Hij legt ons uit waarom het tijd wordt dat de gebruikers van Brussel ambassadeurs worden van hun stad. Kunt u ons vertellen hoe u op het idee bent gekomen van Make.Brussels?

 

Screen Shot 2016-04-11 at 09.17.57

 

Kunt u ons vertellen hoe u op het idee bent gekomen van Make.Brussels?

Sinds november ll. is het stadscentrum bijzonder hard getroffen door de lockdown ingevoerd na de terreuraanslagen van Parijs. Didier Gosuin, Brussels Minister van Economie, heeft ons gevraagd wat wij in het kader van onze bevoegdheden konden doen en welke actie kon worden genomen. Wij zijn heel snel tot het besluit gekomen dat wij een beroep moesten doen op de burgers: wij hebben hen recentelijk niet voldoende aan het woord gelaten en nochtans zijn zij het best geplaatst om de identiteit van hun wijk te onthullen. Enerzijds zullen de burgers die zich hierbij betrokken voelen, bereidwillig aan deze opwaardering willen deelnemen. Anderzijds zal dit de burgers die zich daar niet onmiddellijk bij betrokken voelen, misschien op andere gedachten brengen “wat zijn nu precies die tien handelswijken?” Wij meenden dat een crowdsourcing ons de mogelijkheid kon bieden van een effectieve communicatielogica in het voorstadium van het project. Hoezeer wij ook gekant mogen zijn tegen “Brussels bashing”, toch geven de lockdown, de voetgangerszone en de problemen met de tunnels daar meer dan voldoende reden toe… Overigens ken ik geen stad die niet met dit soort problemen te maken krijgt. Wat belangrijk is, is de wijze waarop wij erover communiceren.

Waarin verschilt Make.Brussels van andere projectoproepen?

Van bij het begin van de campagne heeft Make.Brussels zich onderscheiden door zijn positieve aanpak: “Doe met ons mee!” Iedereen is het erover eens dat Brussel een creatieve stad is, maar de creatieve sector wordt niet genoeg betrokken bij de stedelijke ontwikkeling. Dat is echt jammer. Neem bijvoorbeeld initiatieven in het buitenland ter bevordering van de aantrekkingskracht van de steden waarbij in de eerste plaats op particuliere kunstdirecteurs en projectleiders een beroep wordt gedaan. De creatieve sector en de bevolking bij de stad betrekken, schept een gevoel van verantwoordelijkheid waarbij de burgers de rol vervullen van ambassadeurs. Zo zijn wij op het idee gekomen om een oproep te doen tot het indienen van projecten ter bevordering van de identiteit van de tien handelswijken en tegelijkertijd ter stimulering van de unieke diversiteit van de Brusselse gemeenschappen. Dit idee is trouwens zeer zeer snel gegroeid binnen onze communicatiedienst waarvoor mijn oprechte dank want dat was niet zo vanzelfsprekend.

Wat is de hoofddoelstelling van Make.Brussels?

De bestrijding van deze onmin ten aanzien van Brussel die in een nationale sport lijkt te ontaarden. Ik ben helemaal geen Brusselaar en zelfs geen Belg, maar ik heb vaak de indruk dat de buitenlanders zich positiever uitlaten over Brussel dan de Belgen. Ik meen dat het Arno was die zei “men houdt ervan Brussel te haten“. Brussel is zeker geen stad die je gemakkelijk kunt begrijpen of waar je zomaar van houdt, maar er komt een moment dat de onmin moeten stoppen, want Brussel is een stad waar wij ons goed voelen. Een stad die overvloeit van onbenutte rijkdommen. Wij moeten dat in de kijker zetten. Brussel is een stad met een enorm potentieel. Onze doelstelling beoogt de gebruikers met Brussel te verzoenen. Deze onmin heeft tenslotte geen reden van bestaan.

Make.Brussels stelt een niet uit te vlakken belang in de creatieve sector… meent u dat deze sector een motor is voor de opleving van de sociale economie?

Absoluut! Daar mikken wij trouwens op. Niet alleen omdat deze sector vaak innovatieve methoden toepast en de problemen vanuit een nieuw oogpunt bekijkt, maar ook omdat het dom zou zijn geen beroep te doen op een rijke en aanwezige sector. Het is niet alsof er een immense leemte bestaat op niveau van de creatieve sector van het Gewest. Integendeel, het is een enorme troef van Brussel, waarom die dan niet gebruiken? Dat is de grondslag van marketing: werk maken van de sterke punten van een product.

Make.Brussels streeft ernaar de burger te sensibiliseren om opnieuw een actieve rol te vervullen in zijn stad… Een uitdaging van formaat, rekening houdend met het feit dat Brussel, vooral de laatste tijd, aan charme heeft ingeboet.

Inderdaad. Al heel vroeg bij de reflectie, na een debriefing over de lockdown, heb ik ingezien hoe belangrijk het wel is de gebruikers uit te nodigen om deel te nemen aan een burgeractie. Wij moeten de klanten overtuigen en opnieuw aantrekken, anders zou de gehele economische structuur wel eens in gevaar kunnen komen. Wanneer de burgers gewoon zijn om bij de stad en zijn toekomst te worden betrokken, gaan zij vanzelfsprekend deelnemen en de rol vervullen van ambassadeurs… maar dat is nog verre van het geval. Momenteel hebben de burgers hun stad veeleer de rug gekeerd. Wat niet wil zeggen dat de burgers niet of niet meer bezorgd zijn om hun stad. De bezorgdheid blijft in de marge bestaan… echter in een andere lus dan in de bestuurlijke en politieke lus van de stad. En dat is jammer.

Make.Brussels is feitelijk een communicatiecampagne, niet? Of reikt deze actie verder dan het loutere uitdragen van boodschap?

Ik denk dat wij met Make.Brussels een stap verder gaan dan een loutere communicatiecampagne: het komt er niet op aan te communiceren om te communiceren maar wel om over iets concreets te communiceren. Iets concreets, dat is van meet af de activering van de creatieve sector. Iets concreets, dat is ook de invoering van een participatieplatform. Dat is een belangrijk punt, want zonder de burgers staan wij nergens. Het is werkelijk de bedoeling om de gebruikers aan het werk te zetten, zowel in de fase van de voorstelling van het project als in de stemfase. Hieruit blijkt dat Make.Brussels verder reikt dan een loutere communicatiecampagne, want tenslotte zullen hieruit tien concrete projecten voortvloeien. Wat mij ook interessant lijkt, is het feit dat deze participatieve aanpak misschien de aanzet kan zijn van een nieuwe wijze om de stadsprojecten te beheren.

Kunt u wat meer uitleg geven over de verschillende fasen van de campagne?

Samengevat komt het erop neer een oproep te doen tot het indienen van ideeën die moeten leiden tot concrete projecten ter bevordering van de identiteit van de 10 handelswijken van de stad. Dat is de eerste fase, SUBMIT genoemd. In een tweede fase (VOTE) zullen deze ideeën aan de burgers worden voorgelegd die hun stem uitbrengen, een zeer participatieve aanpak dus. Vervolgens is er de curatiefase met de creatieve marathon (PROTOTYPE, van 27 t/m 29 mei) waar de 30 projecten, geselecteerd door het publiek, op de proef zullen worden gesteld en per wijk één project zal worden gekozen, tien in totaal. Ten slotte zullen deze tien projecten in de laatste fase (MAKE, van 1 juni t/m 31 december) concreet worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er tijdens de marathon.

Tijdens de creatieve marathon gaan de projectdragers, geholpen door een team van deskundige coachen, hun projectidee beproeven om zeker te zijn dat zij dit correct hebben uitgewerkt. Daarnaast zijn de coachen er ook om de projectdragers te wijzen op praktische problemen in het veld, om hun kennis en ervaring te delen, om na te denken over de operationele uitvoering, het budget, enz. Er zal eveneens worden gesleuteld aan de presentatie van de projecten want het is belangrijk dat de projecten aantrekkelijk overkomen. Uiteindelijk komt deze marathon neer op een wedstrijd! 

Welk criterium zal beslissend zijn voor het succes van het project na zijn afloop?

Enerzijds dat het bijdraagt tot een positieve communicatie over Brussel. Dat zal deugd doen. Anderzijds dat het de sectoren met elkaar verenigt: winkeliers, gebruikers, creatieve talenten. Ten slotte beschouw ik de uitvoering van tien projecten over een periode van zeven maanden eveneens als een succes. Voor Atrium schuilt het succes ook in het feit dat dit project de aanzet kan zijn van een nieuwe modus operandi van de stadsprojecten. Een meer modern, flexibel, bundelend en dus meer efficiënt model.

Tot 5 mei kunt u op het platform Make.Brussels uw idee voor Brussel indienen. 

 

Share this Post!

About the Author : n.lewis


0 Comment

Related post

  TOP